3 232 проекта на обща стойност 775 777 554, 19 лв. са реализирани с европейски средства на територията на Област Варна за целия програмен период 2014-2020 г. съобщават от Областния информационен център във Варна. 

След Община Варна, в която са инвестирани най-много средства от европейските фондове - над 570 млн. лв., от малките общини в областта челната позиция е за Аксаково с финансиране в размер на близо 20 млн. лв. Последна по привлечени средства от програмите е Община Ветрино с 5,6 млн. лв., показват данните на ОИЦ-Варна.

Част от безвъзмездната финансова помощ - в размер на общо 31 034 269, 57 лв. от ОП "Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., е насочена към варненския бизнес, засегнат от пандемията.

1 767 микро и малки фирми на територията на Варненска област са получили финансова подкрепа на обща стойност 14 225 399, 78 лв. 68 средни предприятия са подпомогнати с 9 424 919, 75 лв.

94 местни фирми от туристическия сектор са получили 1 690 976, 41 лв., за да преодолеят икономическите последствия от COVID-19. 37 автобусни превозвачи от областта са сключили договори за предоставяне на общо 2 010 260, 63 лв. безвъзмездна финансова помощ. До момента 286 варненски фирми са получили подкрепа за оборотен капитал чрез Националната агенция за приходите в общ размер на 3 682 713 лева.

През настоящия програмен период (2021-2027г.) с новия подход за интегрирано териториално развитие ще се прилага инструментът "Интегрирани териториални инвестиции“ (ИТИ), обясни управителят на ОИЦ-Варна д-р Виктория Николова.

Концепциите за ИТИ се състоят от взаимосвързани и допълващи се (интегрирани) проекти, насочени към територии с общи характеристики или потенциали за развитие, включващи най-подходящата комбинация от ресурси и мерки, които да бъдат използвани за осъществяване на конкретна цел или приоритет.

Д-р Николова представи и новите авторски книжки, които издава ОИЦ-Варна.

Първата се състои от четири части и съдържа информация за проекти, които са реализирани на територията на Област Варна през предходния програмен период 2014-2020г. Втората книжка представлява речник с термини, а третата - Ръководство за Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН2020).

"Индикативно европейско финансиране 2021-2027“ е заглавието на четвъртата издадена книжка, а петата е посветена на Регионалното развитие и сближаване след 2020г. Много снимки и информация за отношенията на ОИЦ-Варна с партньорите, бенефициентите и медиите през годините могат да бъдат намерени в шестото издание на центъра, озаглавено "Областен информационен център-Варна - кои сме и какво вършим“. Авторските книжки се разпространяват безплатно.