10,2% от първите жени с право на втора пенсия имат пълно осигуряване и средно 9600 лв. по партидите си, казва председателят на УС на ПОК "Доверие"

КФН предлагат формула за пожизнена пенсия без технически лихвен процент - това е лошо за осигурените

- Г-жо Петкова, ще могат ли фондовете да изплащат пенсии при сегашните условия – пожизнена и с наследяване, от септември, ако парламентът не одобри промените в КСО?

- Няма вариант да не се изплащат пенсии. В КСО това е регламентирано от години, но само с един текст, което е предпоставка за произволни действия от всички замесени и най-вече не е в интерес на осигурените лица, защото няма регламентирани гаранции, няма резерви, няма актуализация, няма фонд за изплащане на пенсиите, няма еднократно и разсрочено изплащане, няма различни видове пенсии и пр. Ако законът остане без това допълнително регулиране на изплащането, ще се създадат предпоставки дружествата сами да решават как да изчисляват пенсиите, какви биометрични таблици и технически лихви да използват, дали да актуализират пенсиите, или не, дали да гарантират нещо, или не, а Комисията за финансов надзор няма да може да се намесва в тези решения. Затова е изключително странно точно ние най-много да настояваме да има закон, който ясно да определя реда, начина и контрола върху процеса. Даже Северна Македония, които стартираха години след България въвеждането на капиталово осигуряване в пенсионните си системи и ние тогава им помагахме, от няколко години имат прието законодателство за фазата за изплащане на допълнителните пенсии.

- Има ли риск за хората, ако проектът на МС бъде приет, както предупреди КФН?

- Не виждам нито един риск за осигурените лица, ако предложеният от МС законопроект бъде приет от Народното събрание. Този проект е разработен от група, в която участваха представители на всички възможни държавни институции и организации, които имат допирна точка до тази тема. В продължение на 2 г. не остана вариант за възможен регламент, който да не беше обсъден и за който да не бяха направени разчети, след което всеки от тези варианти беше приеман или отхвърлян. Крайният резултат е внесеният от МС законопроект и затова го подкрепяме. Заблуда би било, ако някой си мисли, че тъй като и дружествата участвахме в тази група, този законопроект е цвятя и рози за нас. Напротив, поради големия брой участници от институции в комбинация със синдикатите в този проект основните тежести и рискове по изплащането на пенсии са пренесени върху пенсионните дружества. Все пак обаче в този си вид законопроектът не прекрачва онази граница, която прави допълнителното пенсионно осигуряване икономически безсмислено. Примирихме се с този вариант в името на това да стартира процесът и да няма излъгани очаквания на осигурени. Не сме се и надявали на някакво толерантно отношение, защото в последните 10 г. никога не е имало такова от страна на държавата, да не кажа обратното.

- В работните групи КФН предлагала ли е своите текстове за фазата на изплащане?

- Представители на КФН участваха в работната група през цялото време. От предложения от МС законопроект е видно, че няма неприети предложения на КФН, дадени от тях в работната група. Напротив - всички са приети. Техни - съвместно с МФ, са предложенията за увеличение на уставния капитал от 5 млн. лв. на 7,5 млн. лв., изискванията към капиталовата адекватност на дружествата, техни са и текстовете КФН да одобрява единните биометрични таблици и техническия лихвен процент, които ще използват дружествата. Всичко това е вписано в законопроекта на МС. Сега предлагат текстове, които променят техните собствени предложения. И сме много изненадани от начина, по който се появиха новите им искания. Всички регламенти в законопроекта на МС имат изобилие от разчети, което е задължително преди приемането. И през това време никой, струва ми се, не беше и чувал за ново предложение от страна на КФН. То се появи чак при съгласувателната процедура между ведомствата. Озадачени сме от тази потайност на регулатора до последния момент.

- Тотално неприемливи ли са техните предложения?

- Без да сме запознати с разчети и изчисления към него, по същество предложението на КФН може да бъде разделено в няколко групи:

1. Редакционни по проекта на МС, които могат да бъдат направени и от комисиите в НС.

2. Необяснимо, но има и повторения на вече записаното в проекта.

3. Предложения, които съществено се различават от заложеното в проекта на МС.

4. Предложения, които надгражат законопроекта, но не са свързани с фазата за изплащане на пожизнените пенсии.

Най-интересна е т. 3. Тези предложения на КФН носят риск за интересите на осигурените лица и по-ниски по размер пенсии, отколкото в законопроекта на МС.

Такова е предложението за гаранция на първата пенсия. От една страна, те очевидно приемат заложеното в проекта гарантиране на брутните вноски към момента на пенсиониране, но от друга, предлагат гарантиране на първа пенсия, без да се създава специален за целта резерв. Вероятно се заблуждават, че предвиденият в проекта на МС резерв за гарантиране на пожизнените пенсии може да служи за тази цел, но това категорично не е така, защото предвиденият резерв е единствено и само за гарантиране на пожизнеността на пенсиите и няма нищо общо с гарантиране на първа пенсия.

Има държави, в които има гаранция на първа пенсия от капиталов стълб, но това е обвързано с други текстове на техните закони. Не приемаме мотивите на КФН, че така било в първия стълб. Няма как да се направим, че не разбираме, че пенсията от ДОО може да се получава след близо 40 г. осигуряване. ДОО няма да плати никаква пенсия след 20 г. осигуряване, камо ли да я гарантира. С тези съображения работната група отхвърли гарантирането на първа пенсия и КФН не възрази.

Проблематично е и предложението на регулатора за актуализирането на пенсиите. Ако то бъде прието, актуализация на пенсиите практически няма да има, което не е в интерес на осигурените лица.

- Как ще ви се отразят предложените от КФН промени за капиталовата адекватност?

- Текстовете в предложенията на КФН за дефиниране на капиталовата база са написани така, че не е ясно дали уставният капитал на дружеството и резервът от неразпределена печалба влизат в тяхната представа за капиталова база. А изключването на тези естествени части от всеки капитал би било повече от необичайно.

За мен е необяснима логиката на КФН капиталовата адекватност на дружествата във връзка с фазата за изплащане на пенсии да се определя като процент от активите на хората, които не са в пенсионна възраст, вместо като процент от активите на тези, които са в пенсионна възраст, както е предвидено в законопроекта на МС. Никой не разбира защо за 17-18-годишни младежи, които имат за първи път някакви вноски и пари по партидите си, дружествата трябва да отделят някакъв процент от тези партиди, за да са капиталово адекватни за младежите 40 г. преди те да се пенсионират.

- Има ли риск за пенсионерите, ако формулите на пенсионните продукти не залегнат в законовите текстове?

- Не разбирам твърденията на КФН. Формулата за пожизнена пенсия е в учебника. Тя математически не може да бъде друга. Дали ще я запишем в закон, в наредба, правилник или другаде, тя е същата и всички, които изплащат пожизнени пенсии, я ползват.

Проблем е не къде ще бъде записана формулата, а каква е тя. Те предлагат някаква невероятна формула за пожизнена пенсия без технически лихвен процент. Това е нещо различно от записаното в учебника и би било не само прецедент в областта на пенсионното осигуряване, но и със сигурност ще доведе до по-малък размер на пенсиите от втория стълб. В закона на Северна Македония има формула, но тя си е с технически лихвен процент, ако са заимствали от там.

- Възможно ли е всеки фонд да има своя формула за изчисление на пенсията, ако законът не предвижда единна?

- Няма никакъв начин математически формулата да е различна. Разликите между дружествата идват не от формулата, а от различните биометрични таблици, които до момента имаха възможност да прилагат, и от различния технически лихвен процент. В законопроекта на МС обаче са включени точно текстове на КФН регулаторът да одобрява единни биометрични таблици за всички фондове и техническите лихвени проценти на отделните фондове, които е нормално да са различни. КФН и в момента одобряват биометрични таблици. От години застрахователният надзор одобрява техническия лихвен процент за животозастрахователите. Не виждам нищо страшно, но е изключително неприемливо заради евентуалните си проблеми в решенията за това колко да бъдат одобрените от тях технически лихвени проценти на различните фондове направо да премахнат техническата лихва от формулата.

- Как ще ви се отразят по-стриктните правила за инвестиции на фондовете за изплащане, предложени от КФН?

- Не мисля, че предложенията на КФН за инвестиции на фондовете за изплащане на пенсии са по-стриктни, но признавам, че са по-добри от тези в законопроекта на МС. Но защо не ги предложиха на работната група, ние щяхме да ги подкрепим? Предложението им има някои пропуски във връзка с липсата на инструменти за защита от лихвен риск, но те лесно могат да бъдат коригирани.

Във връзка с правилата за инвестиции има и въпрос, по който забелязвам, че започва да се спекулира. Това е предвидената инвестиционна такса в проценти от активите на фонда за изплащане на пенсиите. Това не е нова такса, а съществуваща такса в намален размер. Съгласихме се на този намален размер, защото правилата за инвестиране на парите на хора в пенсионна възраст са по-консервативни. Предназначението ѝ е да покрие задължителните разходи за съхранение на тези активи, които плащаме на банките попечители, както и тези за възнаграждение на одиторите и за трансакциите по изплащане на пенсии. Тази такса, както и всички останали, които дружествата събират, очакваме да продължи да се покрива от реализирания доход от инвестиции, което води ефективно до нулеви такси за клиентите и пенсионерите.

- Редно ли е фондовете да имат право да предлагат промоции съвместно с магазини, бензиностанции и пр. по т.нар. програми за лоялност? Не е ли нелоялно да продавате пенсионен продукт на промоция с краставици?

- Нямам представа как този текст се е просмукал в законопроекта на МС, но в работната група не е обсъждан. Докато не се запозная с мотивите, ако има такива, не мисля, че мога да го коментирам по същество.

Направени в последния момент, предложенията на КФН създават не само риск за осигурените лица, но и неустойчивост и непрогнозируемост на дейността допълнително пенсионно осигуряване, лишават дружествата и техните акционери от възможността да управляват естествено произтичащите рискове от изплащането на пожизнени продукти, а от това бяга всеки стратегически инвеститор, най-вече чуждестранен. Надявам се,че не това е била целта на тези предложения.

Надявам се също внезапното предложение на КФН за промени да няма за цел отлагане на приемането на закона за фазата за изплащане на пенсиите и ограничаване на достъпа на хората до парите им във 2-и стълб. В тази посока има и предложение на един от синдикатите отново да се променят условията за пенсиониране от 2-и стълб и освен навършване на възраст да се добави и изискване за стаж. Приемането на подобно предложение означава, че законът, от една страна, ще даде възможност на 2-и стълб да изплаща пенсии, а от друга, ще ограничи правото на огромен брой хора да ги получават, което е неприемливо и некоректно към нашите клиенти.

- Каква част от тези първи 17 000 жени, които трябва първи да вземат втора пенсия, имат партиди за целия период?

- 10,2% от тези жени имат пълен период на осигуряване към настоящия момент.

- Често пъти от фондовете обяснявате, че обявените от КФН средни стойности на партидите не са реални? Какви са реалните?

- Трябва да направя уточнението, че в капиталовото осигуряване размерът на натрупаните пари в партидите на осигурените се променя всеки ден. Бих могла да отговоря колко приблизително ще бъдат тези пари, когато дойде моментът за пенсиониране на хората от първата кохорта в следващите 5 г., но отговорът ще е базиран и на допускания, свързани с това дали те ще продължават да бъдат на работа и ще имат вноски, колко би била доходността, дали ще решат да се пенсионират, или ще продължат да работят, а това са индивидуални решения, които не подлежат на прогноза. Със сигурност обаче е валидно правилото – колкото повече време се осигурява човек, толкова повече натрупани средства по партидата си ще има. Второто правило е, че правото за пенсиониране във 2-и стълб не е задължение. Хората могат да решат едновременно и да се пенсионират и да продължават да работят, или да не се пенсионират и да продължават да работят. Всъщност точно тези гъвкави права на хората относно 2-ия стълб правят тристълбовата пенсионна система по-добра, отколкото ако беше само 1-и стълб.

Групата на тези 10,2% от първите 17 000 жени, които ще придобият право на пенсия в края на 2021 г. и имат пълен период на осигуряване досега, имат натрупана сума средно от 9689 лв., която би трябвало да нарасне до септември, когато те ще могат да реализират правото си.

При допускания, че жените от първата кохорта ще продължат да работят при среден осигурителен доход и при доходност от 3% на годишна база, което не е обещание, очакваме средните натрупани суми от 9689,00 лв. в момента да нараснат до 10 620 лв. в края на 2021 г., 11 580 лв. в края на 2022 г., 12 570, 12 570 лв. през 2023-а, 13 589 лв. 2024 г. и 14 638 лв. в края на 2025 г.

В първата кохорта влизат и мъжете, които ще получат права през 2024 г. Тук числата са по-различни. В момента броят на мъжете от първата кохорта, които имат пълен период на осигуряване, е 7,40% и средната им натрупана сума е 11 269 лв. Както се вижда, независимо че броят на мъжете с пълен период на осигуряване е по-нисък, отколкото при жените, тяхната средна натрупана сума е по-висока с близо 17%. Тази средна натрупана сума от 11 269 лв. при същите допускания, които направихме за жените, ще нараства във времето ориентировъчно по следния начин:

1. Края на 2021 г. –

12 384 лв.

2. Края на 2022 г. -

13 504 лв.

3. Края на 2023 г. –

14 567 лв.

4. Края на 2024 г. –

15 846 лв.

5. Края на 2025 г. –

17 070 лв.