Варненският свободен университет ще приема студенти в четири нови интердисциплинарни магистърски програми, които са разработени в партньорство с водещи български и чужди университети и са в изпълнение на проекти по процедура “Модернизация на висшите училища” към оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” на Министерството на образованието и науката.

Университетът е водеща организация в академична екосистема с ТУ – Варна, и Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, която разработи интерсекторните магистърски програми “3D технологии за проектиране и производство” и “Екотехнологични системи в индустрията”. В първата програма е заложено изучаването и приложението на 3D технологиите, визуализацията на обекти, детайли и изделия, виртуалната реалност – основни компоненти на цифровизираното производство. Практическото обучение ще се провежда в новосъздадените в университета модерни лаборатории за виртуална реалност и адитивни технологии.

Втората програма е в областта на зелената и синята индустрия. В нея студентите ще получат знания за екологосъобразни технологии, рециклиране и удължаване жизнения цикъл на продуктите, устойчиво развитие на морската екосистема и други.

Магистърските програми “Изкуствен интелект в биомедицината” и “Изкуствен интелект в здравеопазването” са резултат от партньорството на Медицинския университет – Варна, и ВСУ “Черноризец Храбър”. Обучението ще се води на английски език и ще е с продължителност три семестъра. Тези магистърски програми ще създават кадри с изследователски профил, подготвени за нововъзникващи професии в биотехнологичната индустрия и медицината, които проектират и реализират решения на проблеми с използване на изкуствен интелект. Студентите ще работят в интердисциплинарни екипи - биомедицина, здравеопазване и компютърни науки.

ВСУ “Черноризец Храбър” предлага над 40 магистърски програми в 8 професионални направления – “Администрация и управление”,“Икономика”, “Психология”, “Национална сигурност”, “Информатика и компютърни науки”, “Архитектура, строителство и геодезия”, “Изобразително изкуство” и “Музикално и танцово изкуство”.

Записването продължава до края на септември 2022 г.

Вижте повече на ksk.vfu.bg/magistar